S r ik logga final

Drogpolicy

Drogpolicy för Särö Idrottsklubb

I vår verksamhet inom Särö Idrottsklubb tar vi avstånd från Alkohol – Tobak – Narkotika – Dopning

Särö IK har som främsta riktmärke att bedriva en meningsfull verksamhet och fritid för unga och gamla boende i Kullavik och Särö. Som ett led i detta följer ett avståndstagande från alkohol, tobak, narkotika och dopning inom allt som har med vår verksamhet att göra. Denna drogpolicy ska spridas till alla ledare som i sin tur ska förmedla budskapet ner till varje medlem, både aktiva idrottare och deras föräldrar. Skulle frågor uppstå kommer dessa att tas upp i Särö IK huvudstyrelse. Detta för att främja en fortsatt drogfri miljö inom vår förening.

För seniorer, ledare och andra vuxna

Det är viktigt att tänka på att varje vuxen person ska vara en förebild för yngre medlemmar samt att varje enskild individ också är föreningens ansikte utåt, Särö IK jobbar därför aktivt och med klara riktlinjer vad gäller synen på alkohol och andra droger.

Vad klubben anser om användningen av tobak i verksamheten:
Tobak ska användas mycket restriktivt och med sunt förnuft. Ingen tobak får användas under verksamheten, exempelvis vid träning.

Vad klubben anser om användningen av alkohol i verksamheten:
Alkohol ska användas under ansvar och restriktivt. I vissa sammanhang ska man avstå alkohol helt. Alkohol tolereras inte:
  • I omklädningsrum, idrottshallar och vid planer
  • I föreningens representationskläder
På fester och andra sammankomster ska föreningen noga beakta åldersgräns om det förekommer alkohol. Är det ett ungdomsarrangemang ska ledare och andra vuxna avstå helt från alkoholförtäring. Om det upptäcks att reglerna inte följs i detta avseende eller att någon missköter sig genomförs samtal och förslag till åtgärder. Vid misstanke om missbruk genomförs ett förtroendesamtal som kan ge upphov till vidare åtgärder.

Vad klubben anser om användningen av narkotika och dopningspreparat i verksamheten:
All användning av narkotika och dopningspreparat är förbjuden och accepteras inte i någon form. Upptäcks användande genomförs enskilda samtal med vederbörande och eventuellt kan kontakt med polis bli nödvändig. Att följa föreningens policy när det gäller narkotika och dopning är ett ansvar som ligger gemensamt på ledare, spelare och hos styrelsen. Huvudstyrelsen kan vid behov kontaktas om det uppstår problem som är svåra att hantera för den enskilde ledaren eller medlemmen.

Hur vi jobbar för och med ungdomarna i Särö IK:

Angående tobak:
Vi ska uppmana och uppmuntra våra ungdomar att avhålla sig från att använda tobak, både snus och cigaretter. Om användning skulle upptäckas bör vi agera enligt följande:
Enskilt samtal och kontakt med aktuell förälder/föräldrar.
Som ungdomsledare ska man avstå från att använda tobak i samband med träning och match.

Angående alkohol:
Vi tillåter inte att våra ungdomar använder alkohol och kan dessutom luta oss mot svensk lagstiftning som fastställer att det är olagligt med alkoholförtäring innan 18-års ålder. Vid upptäckt av användning av alkohol bland våra ungdomar bör vi agera enligt följande:
Enskilt samtal och kontakt med förälder/föräldrar. Ser vi eller kommer i kontakt med upprepat míssbruk ska vi kontakta förälder/föräldrar och eventuellt sociala myndigheter.

För ledare i verksamheten gäller:
Alkohol ska användas under ansvar och restriktivt. I umgänge med ungdomar måste ledare visa extra hänsyn och exempelvis avstå helt i samband med läger, tävling och andra sammankomster ihop med ungdomarna.
Att komma berusad eller bakfull till träning, match eller annan sammankomst inom föreningen är inte acceptabelt. Inte heller i de sammanhang när man är iklädd föreningens kläder.
Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare ändå bryter mot föreningens regler eller uppvisar symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal. Eventuellt kan sociala myndigheter kopplas in.

Angående narkotika och dopningspreparat:
All hantering och användning av narkotika är olaglig. Inom idrotten är all form av dopning förbjuden och dopningspreparat är dessutom olagliga att både hantera och använda. Särö IK tar avstånd från all användning av både narkotika och dopningspreparat. Vid upptäckt av någon form av missbruk av narkotika eller dopningspreparat gör vi enligt följande:
Enskilt samtal, kontakt med förälder/föräldrar och eventuell kontakt med sociala myndigheter eller polis.
Ingen av våra ledare får bruka narkotika eller dopningspreparat. Vid upptäckt agerar vi enligt följande:
Enskilt samtal och kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.

Gemensamt ansvar

Ansvaret för den drogpolicy som presenteras ovan är gemensamt. Det delas alltså av ungdomarna, ledarna, föräldrarna och andra vuxna. Det yttersta ansvaret ligger på Särö IK:s huvudstyrelse dit man som frågande eller drabbad kan vända sig vid behov. Styrelsen ska alltid vid behov söka råd eller hjälp utanför föreningen genom befintliga kanaler som sociala myndigheter, polis eller annan expertis.

Särö IK huvudstyrelse februari 2013

Fotnot: Framtagen av Lennart ”Kullavik” Claesson i februari 2013
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub